Stage Gedragsdeskundige VGZ Volwassenen

Omschrijving

Wat ga je doen?
De student krijgt de mogelijkheid competenties op te doen voor het beroep waarvoor hij/zij wordt opgeleid en levert naar kennis en kunde een bijdrage in de behandeling en begeleiding van onze volwassen cliënten met een verstandelijke beperking en ondersteunt teams die cliënten begeleiden en behandelen.


De student heeft de regie over haar/zijn leerproces en bewaakt in afstemming met de werkbegeleiders haar/zijn grenzen. Lengte van de stage is 8 of 9 maanden, waarbij 3 dagen stage per week en er bestaat de mogelijkheid voor het behalen van de aantekening diagnostiek.

 

Kernactiviteiten:
1. Diagnostiek en beeldvorming:
• Systematisch onderzoek van de cliënt en/of het cliëntsysteem.
• Oordeelvorming over (ondersteunings)behoeften resp. competenties van de cliënt en/of het cliëntsysteem.


2. Interventies:
• Advisering en coaching bij de planning, uitvoering en evaluatie van de ondersteunende activiteiten t.b.v. de cliënt en diens netwerk;
• Begeleiding van de cliënt en versterking van diens autonomie, oftewel het bevorderen van een goede
 kwaliteit van bestaan;
• Behandeling: het methodisch (mede) behandelen m.b.t. psychische- en gedragsproblematiek, gericht op het oplossen dan wel verminderen van de stoornissen of problemen.


3. Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek:
• Meewerken aan, zelfstandig verrichten of implementeren van onderzoek, dan wel participeren of faciliteren van onderzoek door derden.


4. Preventie en voorlichting:
• Op locatie- of organisatieniveau.


5. Overige taken:
• Beleidsontwikkeling.
• Consultatie deskundigheidsbevordering, opleiding, training.

Vereisten

Jouw profiel:
Je bent laatstejaars student WO Psychologie, Pedagogische wetenschappen of Orthopedagogiek.


Kennisniveau: Continue streven naar optimalisatie van kennis en kunde in eigen vakgebied; vertaling van klinische problemen in onderzoekbare vraag, en omgekeerd: wetenschappelijke inzichten wegen op
toepasbaarheid in de eigen praktijksituatie; deskundigheidsbevordering en zelf bijhouden van relevante ontwikkelingen.


Jouw kwaliteiten:
Goede communicatieve vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk – aangepast aan taal/belevingsniveau van de cliënt en diens netwerk, zelfstandige dossiervorming, opbouw en onderhouden van effectieve (behandel)relaties, samenwerking met begeleidingsteams, sfeer van vertrouwen creëren, cliënt of cliëntsysteem zo veel mogelijk betrekken bij besluitvorming omtrent psychologisch handelen.


Werkwijze: Doelen en prioriteiten stellen in balans tussen professioneel handelen, behoeften van de cliënt en die van de organisatie; optreden als (mede)behandelaar en (mede) verantwoordelijkheid nemen, op grond van wettelijke regelgeving en beroepscodes; passende correctieve of preventieve maatregelen bij incidenten treffen en hierover (on)gevraagd verantwoording afleggen.


Ons aanbod:
Je krijgt een stagevergoeding conform CAO Gehandicaptenzorg.
De stage is voor een periode van 8 tot 9 maanden en start in september 2019.


Informatie & solliciteren:
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Jennifer Verhoek via
T. 06 5064 8803. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Kellie van Gemert via T. 06 1033 9020.

De sluitingsdatum van deze vacature is 24 maart 2019.
De gesprekken zullen plaatsvinden op 8 april 2019 tussen 10:00 en 14:00.